Προσωπικά Δεδομένα


Πολιτική απορρήτου για την Υπηρεσία Ταυτοποίησης της block.gr

Η block.gr αναγνωρίζει την αξία του ιδιωτικού απορρήτου σας και εφαρμόζει τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζει ότι η ιδιωτικότητά σας δεν θα παραβιαστεί. Η block.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου. Αν αποδεχτείτε την παρούσα πολιτική απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων χρήσης της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης της block.gr, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Βρισκόμαστε εν μέσω της διαδικασίας σύνδεσης της υπηρεσίας ταυτοποίησης με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ο όμιλος block.gr. Καθώς αναπτύσσεται η Υπηρεσία Ταυτοποίησης, θα μπορείτε να παραμένετε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό που διατηρείτε στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης και να μετακινήστε μεταξύ των Υπηρεσιών, χωρίς να χρειάζεται να συνδέεστε ξανά (αυτόματη σύνδεση).

Για να συμβεί αυτό, αποδέχεστε ότι θα παραμένετε αυτομάτως συνδεδεμένοι στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης όταν μετακινείστε μεταξύ των Υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στους Όρους χρήσης της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης. Η αυτόματη σύνδεση σημαίνει ότι όταν επισκέπτεστε μια Υπηρεσία που δεν έχετε επισκεφτεί ή χρησιμοποιήσει προηγουμένως όσο είστε συνδεδεμένοι στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης, θα συνδέεστε αυτομάτως στην Υπηρεσία με τον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας. Σημειώστε ότι ενδέχεται να ισχύουν συγκεκριμένοι όροι, καθώς και πολιτικές απορρήτου και cookie για τις διάφορες Υπηρεσίες και ότι αυτά γίνονται αποδεκτά από εσάς, αν χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω Υπηρεσίες.

 

Βασικές έννοιες

Με τον όρο Προσωπικά δεδομένα εννοούνται οι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν άμεσα ή εμμέσως με ένα ζωντανό φυσικό πρόσωπο. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων είναι το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπό ορισμένες συνθήκες, πληροφορίες σχετικά με διευθύνσεις IP και τη συμπεριφορά σας ως χρήστη όσο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ενδέχεται να αποτελούν επίσης προσωπικά δεδομένα.

Ο όρος Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καλύπτει κάθε χρήση προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η ανταλλαγή και η αποθήκευση.

Με τον όρο Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων νοείται το μέρος εκείνο το οποίο, είτε μόνο είτε σε συνεργασία με άλλο μέρος, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και το οποίο φέρει τελική ευθύνη, για να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Με τον όρο Υπηρεσία Ταυτοποίησης block.gr (εφεξής «Υπηρεσία Ταυτοποίησης») εννοείται το σύστημα σύνδεσης της block.gr. Η Υπηρεσία Ταυτοποίησης block.gr παρέχεται από την block.gr (εφεξής «block.gr» ή αναφορές στο α' πληθυντικό πρόσωπο), εταιρεία που ανήκει στον όμιλο block.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο block.gr και τις εταιρείες που περιλαμβάνει ο όμιλος, επισκεφτείτε το http://www.block.gr/about.

Με τον όρο λογαριασμός Υπηρεσίας Ταυτοποίησης εννοείται ο προσωπικός λογαριασμός σας στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης. Ο λογαριασμός Υπηρεσίας Ταυτοποίησης σάς δίνει τη δυνατότητα να συνδέεστε χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία σύνδεσης για όλες τις Υπηρεσίες, να παραμένετε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησης και να μετακινήστε μεταξύ των Υπηρεσιών, χωρίς να χρειάζεται να συνδέεστε ξανά όταν επισκέπτεστε μια νέα Υπηρεσία.

Με τον όρο Υπηρεσίες (και κάθε μία μεμονωμένη «Υπηρεσία») εννοούνται οι υπηρεσίες που συνδέονται ενίοτε στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης block.gr.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την εγγραφή σας για την απόκτηση ενός λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησης και την συνακόλουθη εκ μέρους σας χρήση του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησης σε διάφορες υπηρεσίες. Για να σας δώσουμε μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο διεξάγεται η επεξεργασία των δεδομένων, χωρίσαμε τα προσωπικά δεδομένα σε δύο κατηγορίες, βάσει του τρόπου με τον οποίο συλλέγονται.

Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, όταν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησης και όταν εκτελείτε άλλου είδους δραστηριότητες εντός του πλαισίου του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησης που διαθέτετε, παρέχετε ενεργά πληροφορίες σχετικά με εσάς. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται π.χ. το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε σε εμάς, καθώς και στις διάφορες Υπηρεσίες όταν συμπληρώνετε μια ηλεκτρονική φόρμα, όταν στέλνετε μηνύματα στο τμήμα υποστήριξης ή όταν μας παρέχετε σχόλια μέσω λειτουργιών που έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό.

Δεδομένα που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση στην οποία προβαίνετε. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνεται το ποιες Υπηρεσίες χρησιμοποιείτε, ποιους ιστότοπους επισκέπτεστε, ποιες εφαρμογές χρησιμοποιείτε όσο βρίσκεστε σε σύνδεση με την Υπηρεσία Ταυτοποίησης, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεστε στους ιστότοπους και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Ορισμένες πληροφορίες μεταβιβάζονται σε εμάς από τις εταιρείες που παρέχουν τις Υπηρεσίες. Οι πληροφορίες μπορούν να διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες:

Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο Χρησιμοποιούμε αρχεία καταγραφής διακομιστών και άλλα εργαλεία, για να καταγράφουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, τη σύνδεσή σας στις Υπηρεσίες μας και τη χρήση μεταξύ συσκευών. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το λειτουργικό σύστημα, η έκδοση προγράμματος περιήγησης ιστού, οι διευθύνσεις IP, τα cookie και διάφορα μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία.

Πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησης και των Υπηρεσιών· συμπεριφορά χρήστη Έχουμε την δυνατότητα να καταγράφουμε την ώρα που συνδέεστε ή αποσυνδέεστε από τον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, καθώς και οποιαδήποτε αγορά αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησης. Αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε ιστότοπους όπου παρέχονται οι Υπηρεσίες και με τη συμπεριφορά σας όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Αυτή η συμπεριφορά ενδεχομένως να περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείτε κύλιση ή πλοηγείστε σε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή.

Πληροφορίες τοποθεσίας Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Ταυτοποίησης, υπολογίζουμε την κατά προσέγγιση γεωγραφική τοποθεσία σας βάσει της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείτε. Αν έχετε αποδεχτεί υπηρεσίες τοποθεσίας στο κινητό τηλέφωνο ή τη συσκευή σας, η Υπηρεσία Ταυτοποίησης θα συλλέγει τακτικά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική τοποθεσία σας. Οι πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιούνται για να μας δίνεται η δυνατότητα να σας παρέχουμε περιεχόμενο και προωθητικό υλικό βάσει της γεωγραφικής τοποθεσίας σας. Οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν επίσης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να σας παρέχουμε προσαρμόσιμο περιεχόμενο, όπως άρθρα και διαφημίσεις που θεωρούνται σχετικά με εσάς. Αν δεν επιθυμείτε πλέον η Υπηρεσία Ταυτοποίησης να έχει τη δυνατότητα να συλλέγει τακτικά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική τοποθεσία σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή τις υπηρεσίες τοποθεσίας στο κινητό τηλέφωνο ή τη συσκευή σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Υπηρεσία Ταυτοποίησης θα υπολογίζει μόνο κατά προσέγγιση τη γεωγραφική τοποθεσία σας βάσει της διεύθυνσης IP σας.

Cookie και άλλες τεχνολογίες που αποθηκεύουν δεδομένα τοπικά στη συσκευή σας Όταν επισκέπτεστε ιστότοπους ή εφαρμογές όπου παρέχονται Υπηρεσίες, εμείς – είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων μερών – χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες, για να σας αναγνωρίζουμε και να μαθαίνουμε σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως χρήστη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται cookie ώστε να μη χρειάζεται να συνδέεστε κάθε φορά που επισκέπτεστε μια υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτού του είδους την τεχνολογία, ανατρέξτε στην παράγραφο «Χρήση των cookie και άλλων τεχνολογιών».

 

Γιατί επεξεργαζόμαστε και κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας

Επεξεργαζόμαστε και κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες, κυρίως εταιρείες εντός του ομίλου block.gr για τους παρακάτω σκοπούς: (i) για να τηρούμε τις συμβασιακές υποχρεώσεις μας και τις υποχρεώσεις μας που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και οι ρυθμιστικές αρχές· (ii) για να παρέχουμε και να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίηςής σας· (iii) για να απαντάμε σε ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών και να διορθώνουμε λάθη· (iv) για να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήστη σας στις Υπηρεσίες· (v) για να παρέχουμε σε σάς, ως χρήστη προϊόντων και υπηρεσιών, διαφημίσεις, προσφορές και προτάσεις που εξατομικεύονται και προσαρμόζονται βάσει των δεδομένων που διαθέτουμε σχετικά με εσάς· (vi) για να αναλύουμε τις τάσεις της αγοράς και τη μελλοντική ζήτηση· (vii) για να αναπτύσσουμε περαιτέρω την Υπηρεσία Ταυτοποίησης και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες εντός του ομίλου block.gr (μεταξύ άλλων, μέσω της προσαρμογής των εν λόγω υπηρεσιών στις επιθυμίες των χρηστών μας, όπως τις αντιλαμβανόμαστε)· και (viii) για να εμποδίζουμε, να περιορίζουμε και να διερευνούμε την κατάχρηση της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης και των Υπηρεσιών.

 

Ακολουθούν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τους σκοπούς (iv) έως (viii).

Για να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήστη

Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες που είναι πιο φιλικές προς τον χρήστη. Αυτό αναφέρεται κυρίως στην εμπειρία σας κατά την εγγραφή, σύνδεση και μετακίνηση μεταξύ των Υπηρεσιών, καθώς και στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με στόχο τη δυνατότητα προσαρμογής της προβολής των Υπηρεσιών μας στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και την παροχή μιας βελτιωμένης εμπειρίας χρήστη σε εσάς.

Για να εξατομικεύουμε την παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών, προτάσεις και διαφημίσεις

Θέλουμε να σας παρέχουμε προτάσεις, προσαρμοσμένες υπηρεσίες και σχετικές διαφημίσεις βάσει των ενδιαφερόντων σας και την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών. Σε αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνονται προτάσεις που αφορούν άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει εκείνων που έχετε διαβάσει ή αγοράσει, ή βάσει των ενδιαφερόντων άλλων χρηστών που επιδεικνύουν παρόμοια μοτίβα συμπεριφοράς. Αυτές οι πληροφορίες μάς επιτρέπουν επίσης να παρέχουμε ψηφιακές διαφημιστικές καμπάνιες που προσαρμόζονται σε κάθε χρήστη, ώστε να λαμβάνετε σχετικό διαφημιστικό υλικό βάσει του μοτίβου συμπεριφοράς σας, της ηλικίας σας και άλλων δεδομένων που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

 

Για να αναλύουμε τις τάσεις της αγοράς και να αναπτύσσουμε περαιτέρω τις Υπηρεσίες

Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για την διαμόρφωση προτύπων και την ανάλυση χρηστών, καθώς και για να κατανοούμε τις τάσεις της αγοράς, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας κατά αυτόν τον τρόπο τους ιστοτόπους μας, την παρουσίαση των προϊόντων μας και τις υπηρεσίες μας.

 

Για να εμποδίζουμε, να περιορίζουμε και να διερευνούμε την κατάχρηση

Χρειαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες χρηστών και τεχνικά δεδομένα, για να εμποδίζουμε, να περιορίζουμε και να διερευνούμε διάφορα είδη κατάχρησης της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης και των Υπηρεσιών. Με τον όρο «κατάχρηση» εννοούμε, μεταξύ άλλων, την παρουσίαση ψεύτικων προφίλ, την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, την παρενόχληση, τις απόπειρες σύνδεσης στον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησης άλλου μέρους, τη συμπεριφορά που παραβιάζει τους Όρους χρήσης ή τους όρους και τις πολιτικές των Υπηρεσιών, καθώς και άλλες συμπεριφορές που απαγορεύονται διά νόμου.

Εφόσον εντοπίσουμε φαινόμενα κατάχρησης της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης ή των Υπηρεσιών και για να εμποδίζουμε περαιτέρω φαινόμενα κατάχρησης, έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύπτουμε πληροφορίες που αφορούν τη συσκευή ή τη διεύθυνση IP σας μέσω της χρήσης μιας υπηρεσίας ταυτοποίησης.

 

Ανταλλαγή δεδομένων

Σε περιπτώσεις όπου μια τέτοια ενέργεια συνδράμει στην επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, η Υπηρεσία Ταυτοποίησης δύναται να ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα με εταιρείες εντός του ομίλου block.gr, εταιρείες οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία (ολικώς ή μερικώς, άμεσα ή εμμέσως) της block.gr (εφεξής «συγγενικές» μας εταιρείες) και εταιρείες που συνδέονται με την Υπηρεσία Ταυτοποίησης. Οι εταιρείες αυτές δύνανται επίσης να επεξεργάζονται ανεξαρτήτως τα προσωπικά δεδομένα σας, για να εξατομικεύουν και να βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας και τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κοινοποιούμε δεδομένα σε συνεργάτες μας, για να τους δίνουμε τη δυνατότητα να εξατομικεύουν την παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τις διαφημίσεις. Συνάπτουμε συμβάσεις, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί του ιδιωτικού απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δεν κοινοποιούμε, δεν πωλούμε, δεν μεταβιβάζουμε, ούτε αποκαλύπτουμε με διαφορετικό τρόπο προσωπικά δεδομένα, πέρα από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, εκτός αν αναγκαστούμε να το πράξουμε λόγω νομικών υποχρεώσεων ή αν λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω αποκάλυψη. Αν υπάρξει υποψία ότι έχετε διαπράξει ποινικό αδίκημα σε συσχετισμό με την από μέρους σας χρήση του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας ή των Υπηρεσιών, έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύπτουμε πληροφορίες σε δημόσιες αρχές, εφόσον μας το ζητήσουν.

 

Μεταβίβαση πληροφοριών σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ

Αν μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε παραλήπτες σε μια χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, συνάπτουμε συμβάσεις και λαμβάνουμε άλλα μέτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Διατήρηση και διαγραφή πληροφοριών

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας ή σύμφωνα με τις ανάγκες επίτευξης των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Όταν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν εξυπηρετούν πλέον τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, θα τα διαγράφουμε ή θα τα ανωνυμοποιούμε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αρχείων καταγραφής ή άλλων σχετικών αντιγράφων ασφαλείας.

Διόρθωση, φραγή ή διαγραφή των πληροφοριών σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα απόσπασμα μητρώου το οποίο περιέχει πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και σχετίζονται με εσάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δικαιούστε επίσης να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες χωρίς χρέωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τέλος, δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε τη διόρθωση, φραγή ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας.

Κλείσιμο του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας

Αν επιλέξετε να τερματίσετε ή να κλείσετε τον λογαριασμό Υπηρεσία Ταυτοποίησής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@block.gr.

Αφού διαγράψουμε τον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας, εν γένει ανωνυμοποιούμε και διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τα συστήματά μας. Ωστόσο, υπάρχουν δύο εξαιρέσεις.

Για λόγους λογιστικών διαδικασιών, η νομοθεσία μάς υποχρεώνει να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές πληρωμών για μια χρονική περίοδο.

Για λόγους ασφαλείας, διατηρούμε πληροφορίες τις οποίες μας παρείχατε αυτοπροσώπως, καθώς και το ιστορικό συνδέσεών σας, ώστε να μπορούμε να διερευνούμε και να εμποδίζουμε φαινόμενα απάτης ή κατάχρησης.

Δυνάμεθα να εμποδίζουμε την πρόσβαση σε λογαριασμούς Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, αν έχουμε εύλογες υποψίες για απάτη ή κατάχρηση των Όρων χρήσης μας, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής απορρήτου. Σε περίπτωση που έχουμε πραγματοποιήσει φραγή ενός λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε πληροφορίες από τον λογαριασμό για μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο, ώστε να εμποδίζουμε επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των Όρων χρήσης.

Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε διαδικασίες ρουτίνας και μέτρα, για να διασφαλίζουμε ότι μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και ότι ολόκληρη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν αξιολογήσεις κινδύνου, υλοποίηση οργανωτικών μέτρων και μέτρων υλικής ασφάλειας, καθώς και διαδικασίες ρουτίνας για τη διαχείριση δεδομένων και αιτημάτων παρακολούθησης που αφορούν την προσπέλαση, τη διόρθωση, τη φραγή και τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Χρήση των cookie και άλλων τεχνολογιών

Χρησιμοποιούμε cookie, pixel tag, τοπικά αποθηκευτικά μέσα και άλλες τεχνολογίες για να κατανοούμε τη συμπεριφορά σας ως χρήστη και για να αναλύουμε δεδομένα που αφορούν χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την από μέρους μας χρήση αυτών των πληροφοριών διαβάστε την Πολιτική Cookieμας.

Χρήση προσθηκών κοινωνικής δικτύωσης

Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Ταυτοποίησης και τις Υπηρεσίες, έχετε τη δυνατότητα να κοινοποιήσετε πληροφορίες από τις Υπηρεσίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το LinkedIn ή το Twitter, μέσω μιας ενσωματωμένης προσθήκης κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγμα ένα κουμπί «Μου αρέσει!»). Αν επιλέξετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες μέσω μιας προσθήκης κοινωνικής δικτύωσης, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα μεταβιβάσει τα εξής δεδομένα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

(α) Την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας
(β) Τη διαδικτυακή διεύθυνση ή το URL για τη διεύθυνση που επισκέπτεστε προσωρινά
(γ) Τη διεύθυνση IP σας
(δ) Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε
(ε) Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε
(στ) Το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς και, όπου χρειάζεται, το εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του μέσου κοινωνικού δικτύωσης, το ονοματεπώνυμό σας
(ζ) Τις πληροφορίες για τις οποίες χρησιμοποιήσατε τη συγκεκριμένη προσθήκη

Όσον αφορά τις εν λόγω πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στους όρους και τις προϋποθέσεις του σχετικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Σας παροτρύνουμε να ενημερώνεστε σχετικά με τον σκοπό και το πλαίσιο της συλλογής πληροφοριών η οποία πραγματοποιείται μέσω προσθηκών κοινωνικής δικτύωσης. Έχετε τη δυνατότητα αποκλεισμού προσθηκών κοινωνικής δικτύωσης στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Σημειώστε ότι δεν έχουμε καμία επιρροή επί των πληροφοριών που συλλέγει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω της χρήσης προσθηκών.

 

Υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Όλες οι εταιρείες που εντάσσονται στον όμιλο block.gr και οι οποίες επεξεργάζονται δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε μέσω της από μέρους σας χρήσης των δεδομένων Υπηρεσίας Ταυτοποίησης αποτελούν τα μέρη που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, εταιρείες εντός του ομίλου block.gr και άλλες εταιρείες που παρέχουν τις Υπηρεσίες αποτελούν τα μέρη που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εντός του πλαισίου κάθε Υπηρεσίας.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@block.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Αν έχετε απορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που σας παρέχει την Υπηρεσία.

Όροι χρήσης για την Υπηρεσία Ταυτοποίησης της block.gr

Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι χρήσης (εφεξής «Όροι χρήσης») διέπουν την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης της block.gr (εφεξής «Υπηρεσία Ταυτοποίησης»). Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν επίσης την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Ταυτοποίησης για τις υπηρεσίες που συνδέονται ενίοτε στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης (εφεξής «Υπηρεσίες», και κάθε μία μεμονωμένη «Υπηρεσία»), καθώς και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί ο όμιλος block.gr εντός της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης.

Η Υπηρεσία Ταυτοποίησης παρέχεται από την block.gr (εφεξής «block.gr» ή αναφορές στο α' πληθυντικό πρόσωπο), εταιρεία που ανήκει στον όμιλο block.gr. Η block.gr αποτελεί τη μητρική εταιρεία για εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο block.gr. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από εταιρείες εντός του ομίλου block.gr, από εταιρείες οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία ολικώς ή μερικώς, άμεσα ή εμμέσως της block.gr ASA και από εταιρείες εκτός του ομίλου block.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο block.gr και τις εταιρείες που περιλαμβάνει ο όμιλος, επισκεφτείτε το: http://www.block.gr.

Η Υπηρεσία Ταυτοποίησης σάς προσφέρει ως χρήστη έναν απλό και ασφαλή τρόπο σύνδεσης όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, μπορείτε να συνδέεστε σε όλες τις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία σύνδεσης. Με τον όρο «λογαριασμός Υπηρεσίας Ταυτοποίησης» εννοείται ο προσωπικός λογαριασμός σας στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης.

Σημειώστε ότι για τις περισσότερες Υπηρεσίες ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις. Αυτοί οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις διέπουν τις εμπορικές συνθήκες της από μέρους σας χρήσης της σχετικής Υπηρεσίας και την επιπλέον επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται εντός του πλαισίου της Υπηρεσίας. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να σας παρουσιαστούν αμέσως πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκρίνετε τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία. Για παράδειγμα, όταν εγγράφεστε σε μια Υπηρεσία, ενδέχεται να χρειαστεί να αποδεχτείτε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που αφορούν τη διάρκεια, την ακύρωση ή τις πληρωμές.

Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων χρήσης και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων μιας Υπηρεσίας, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις.

Σας παροτρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης. Οι παρόντες Όροι χρήσης ενδέχεται να ενημερώνονται κατά καιρούς. Όταν πραγματοποιούμε σημαντικές αλλαγές στους Όρους χρήσης οι οποίες απαιτούν τη συγκατάθεσή σας, θα σας ενημερώνουμε.

Ιδιωτικό απόρρητο

Η Πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και πώς προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας, όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Ταυτοποίησης και τις Υπηρεσίες. Αν αποδεχτείτε τους παρόντες όρους, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε.

Ο λογαριασμός σας

Εγγραφή για απόκτηση λογαριασμού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες εκείνες που απαιτούν σύνδεση, πρέπει να εγγραφείτε για να αποκτήσετε έναν λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησης. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με την εγγραφή σας πρέπει να είναι σωστές και φέρετε προσωπική ευθύνη να τις διατηρείτε ενημερωμένες. Μπορείτε πάντοτε να αλλάξετε τις καταχωρημένες πληροφορίες σας, χρησιμοποιώντας τις σελίδες λογαριασμού στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης.

Μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο ηλικίας των 16 ετών μπορούν να εγγραφούν, ώστε να αποκτήσουν έναν λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησης. Ενδέχεται να ισχύουν άλλοι κανόνες και περιορισμοί, όπως υψηλότερα όρια ελάχιστης ηλικίας, σε ορισμένες Υπηρεσίες.

Όταν εγγράφεστε για να αποκτήσετε τον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας, πρέπει να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου σας. Θα σας παροτρύνουμε επίσης να παρέχετε ορισμένες άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως όνομα, ηλικία, φύλο και διεύθυνση. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εμπλουτιστούν αυτομάτως με πληροφορίες που παρέχετε εσείς προσωπικά όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία. Όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία ενώ έχετε συνδεθεί με τον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, ο πάροχος της Υπηρεσίας θα αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με εσάς που έχουν καταχωρηθεί στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης.

Σύνδεση με χρήση της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης

Βρισκόμαστε εν μέσω της διαδικασίας σύνδεσης της υπηρεσίας ταυτοποίησης με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ο όμιλος block.gr. Καθώς αναπτύσσεται η Υπηρεσία Ταυτοποίησης, θα μπορείτε να παραμένετε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό που διατηρείτε στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης και να μετακινήστε μεταξύ των Υπηρεσιών, χωρίς να χρειάζεται να συνδέεστε ξανά (αυτόματη σύνδεση).

Για να συμβεί αυτό, αποδέχεστε ότι θα παραμένετε αυτομάτως συνδεδεμένοι στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης όταν μετακινείστε μεταξύ των Υπηρεσιών. Η αυτόματη σύνδεση σημαίνει ότι όταν επισκέπτεστε μια Υπηρεσία που δεν έχετε επισκεφτεί ή χρησιμοποιήσει προηγουμένως όσο είστε συνδεδεμένοι στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης, θα συνδέεστε αυτομάτως στην Υπηρεσία με τον λογαριασμό σας στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης. Για να γίνετε πελάτης, μέλος ή να αναλάβετε κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε εμπορική υποχρέωση που σχετίζεται με την Υπηρεσία, θα πρέπει να αποδεχτείτε τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την Υπηρεσία, πέρα από τους παρόντες Όρους χρήσης.

Αν έχετε εγγραφεί ως πελάτης, μέλος ή αν έχετε αναλάβει κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε εμπορική υποχρέωση που σχετίζεται με μια Υπηρεσία πριν τη σύνδεση στην Υπηρεσία μέσω του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας για πρώτη φορά, οι προηγούμενες ρυθμίσεις και το περιεχόμενο του λογαριασμού σας θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας.

Τα στοιχεία σύνδεσής σας

Ο λογαριασμός Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας είναι προσωπικός και φέρετε ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα μέσω της χρήσης του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας. Αν κάποιο άλλο πρόσωπο αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία σύνδεσής σας, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων εξ ονόματός σας. Συνεπώς, είναι σημαντικό να διατηρείτε τα στοιχεία σύνδεσής σας ασφαλή, ώστε να μην πέσουν στα λάθος χέρια.

Αν γνωρίζετε ή έχετε λόγους να υποψιάζεστε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο έχει πρόσβαση στα στοιχεία λογαριασμού σας, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας.

Εσείς φέρετε την ευθύνη να αποσυνδέεστε από την Υπηρεσία Ταυτοποίησης και να διασφαλίζετε ότι ο υπολογιστής, το τηλέφωνο ή άλλη συσκευή σας δεν μένουν ανεπιτήρητα όσο είστε συνδεδεμένοι.

Κλείσιμο του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας

Μπορείτε να τερματίσετε ή να κλείσετε τον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε, ωστόσο, ότι για τη χρήση των Υπηρεσιών ή τμημάτων των Υπηρεσιών ενδεχομένως να χρειαστείτε έναν ενεργό λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στις εν λόγω Υπηρεσίες ή στα εν λόγω τμήματα Υπηρεσιών, εφόσον τερματίσετε τον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας.

Μπορείτε να δείτε τις περιόδους ισχύος της σύμβασης και τις προϋποθέσεις τερματισμού που ισχύουν για τις Υπηρεσίες στους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις για τις σχετικές Υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο «Κλείσιμο του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας» στην Πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης.

Χρήση του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας

Νόμιμη χρήση

Φέρετε την ευθύνη να διασφαλίζετε ότι κάθε από μέρους σας χρήση του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησης και των Υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης, τους ειδικούς όρους για τις σχετικές Υπηρεσίες, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικά αποδεκτές πρακτικές.

Παραβίαση των παρόντων Όρων χρήσης

Στην περίπτωση όπου ο λογαριασμός Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας χρησιμοποιηθεί κατά παραβίαση των παρόντων Όρων χρήσης ή των ειδικών όρων και προϋποθέσεων μιας Υπηρεσίας, ή στην περίπτωση όπου η block.gr έχει εύλογη αιτία να θεωρεί ότι έλαβε χώρα η εν λόγω παραβίαση, η block.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αποκλείσει προσωρινά τον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

 

Προσβασιμότητα

Ο λογαριασμός Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας ενδέχεται κατά καιρούς να είναι ολικώς ή μερικώς μη προσβάσιμος, λόγω συντήρησης συστήματος ή άλλων αιτιών. Θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιορισμούς της προσβασιμότητας το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, η block.gr δεν θα φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις ή ζημιά που προκύπτουν από την αποτυχία σας να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας κατά τον τρόπο που είχε προσδιοριστεί.

 

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του κειμένου, των εικόνων, των σχεδίων και άλλου υλικού και πληροφοριών που διατίθενται μέσω της από μέρους σας χρήσης της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, καθώς και επί του υποκείμενου κώδικα προγραμματισμού της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης αποτελούν ιδιοκτησία της block.gr ή του αδειοπάροχου της block.gr. Το εν λόγω υλικό και οι πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πέρα από το πλαίσιο κανονικής χρήσης του λογαριασμού σας.

Φέρετε ευθύνη να διασφαλίζετε ότι οποιοδήποτε υλικό (κείμενο, εικόνες, βίντεο, μουσική κ.ο.κ.) το οποίο καθιστάτε διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης ή/και των Υπηρεσιών δεν παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών και ότι δεν παραβιάζει οποιοδήποτε νομοθέτημα ή γενικώς αποδεκτή πρακτική. Για παράδειγμα, το ίδιο το υλικό ή η διάθεσή του δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων.

Αλλαγές στις υπηρεσίες που προσφέρει η block.gr

Η block.gr έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να αποφασίσει να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης ή να αντικαταστήσει την Υπηρεσία Ταυτοποίησης με μια άλλη λύση σύνδεσης. Σε αυτή την περίπτωση, η block.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τον λογαριασμό Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας, ενέργεια που θα εκτελεστεί αφού λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω τερματισμό. Οι πληροφορίες ενδέχεται να δοθούν μέσω της αποστολής ειδοποιήσεων στην καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας.

 

Εκχώρηση

Αποδέχεστε διά της παρούσης ότι η σύμβαση που συνάψατε με την block.gr, μέσω της αποδοχής των παρόντων Όρων χρήσης ενδέχεται να εκχωρηθεί, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, σε μια άλλη εταιρεία η οποία αποτελεί ολικώς ή μερικώς, άμεσα ή εμμέσως, ιδιοκτησία της block.gr ASA, ή σε ένα τρίτο μέρος ως απόρροια πώλησης στοιχείων ενεργητικού ή πώλησης επιχείρησης που περιλαμβάνει την Υπηρεσία Ταυτοποίησης.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

Αν διαμένετε εντός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), οι παρόντες Όροι χρήσης και η από μέρους σας χρήση του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας διέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία διαμένετε. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία, οι διαφορές που σχετίζονται με τους παρόντες Όρους χρήσης θα εκδικάζονται από ένα τοπικό δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας.

Αν διαμένετε εκτός του ΕΟΧ, οι παρόντες Όροι χρήσης και η από μέρους σας χρήση του λογαριασμού Υπηρεσίας Ταυτοποίησής σας διέπονται από τη νομοθεσία της Νορβηγίας. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία, οι διαφορές που σχετίζονται με τους παρόντες Όρους χρήσης θα εκδικάζονται από δικαστήρια της Νορβηγίας, και ως πρωτοδικείο θα λειτουργεί το περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο.

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με τους παρόντες Όρους χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@block.gr 

Cookies, εικονοστοιχεία και άλλα συστήματα τεχνολογίας

Συλλέγουμε πληροφορίες μέσω τεχνολογιών όπως cookies, pixels (εικονοστοιχείων) και τοπικές αποθήκες δεδομένων (φερ’ ειπείν στον εξυπηρετητή ή τη συσκευή σας).Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που μπορούν να αποθηκεύουν πληροφορίες για μία ιστοσελίδα όπως η δική μας στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας ή σε άλλη συσκευή τοπικά. Τα Pixels (εικονοστοιχεία) είναι μικρές δέσμες κωδίκων σε ιστοσελίδες που φερ’ ειπείν επιτρέπουν σε έναν άλλο εξυπηρετητή να εκτιμήσει την επισκεψιμότητα μία ιστοσελίδας και συχνά χρησιμοποιούνται σε σχέση με τα cookies.

Χρησιμοποιούμε αυτήν την τεχνολογία προκειμένου να:

Καταστήσουμε την ιστοσελίδα ευχερέστερη και ταχύτερη κατά την χρήση της

Καταστήσουμε εφικτή την χρήση στοιχείων, την αποθήκευση πληροφοριών σε σχέση με εσάς (συμπεριλαμβανομένου στις συσκευές σας και στην κρύπτη μνήμης του εξυπηρετητή σας) και την χρήση της ιστοσελίδας

Παράσχουμε, κατανοήσουμε και βελτιώσουμε τη διαφήμιση

Επιβλέπουμε και κατανοούμε τη χρήση των Υπηρεσιών μας και

Να προστατεύσουμε εσάς, τρίτους και την ιστοσελίδα.

Με τη βοήθεια των cookies, ο εξυπηρετητής του δικτύου μπορεί να αποθηκεύσει, φερ’ ειπείν, προτιμήσεις και ρυθμίσεις στον υπολογιστή του χρήστη, στο κινητό ή σε άλλες συσκευές οι οποίες αυτομάτως αποκαθίστανται στην επόμενη επίσκεψη. Ή για να το θέσουμε διαφορετικά, τα cookies χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, προκειμένου να καταστήσουν τη χρήση της ιστοσελίδας πιο φιλική, ώστε, φερ’ ειπείν, να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε το σύνολο των πληροφοριών όταν την επισκεφθείτε ξανά και επανασυνδεθείτε. Χρησιμοποιούμε τόσο persistent cookies όσο και session cookies. Ενώ τα persistent cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα session cookies αυτομάτως σβήνονται όταν το παράθυρο του εξυπηρετητή κλείνει.

Επιπλέον, με τη χρήση των cookies, συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα σε αυτήν την ιστοσελίδα, από τα οποία δημιουργούνται προφίλ χρήσης με ψευδώνυμα. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες όπως διεύθυνση IP, τον τύπο του εξυπηρετητή, το software που χρησιμοποιείται, τον ιστότοπο που αναζητήθηκε προηγουμένως από εσάς (URL αναφοράς), καθώς και τον χρόνο και διάρκεια της επίσκεψης στον ιστότοπο.

Αυτά τα προφίλ χρήσης χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναλυθεί η συμπεριφορά των επισκεπτών και αναλύονται προκειμένου να σχεδιάσουν και να βελτιώσουν την προσφορά σε συμμόρφωση με τα προαπαιτούμενα. Τα προφίλ χρήσης δεν συγχωνεύονται με τα προσωπικά δεδομένα μέσω του φορέα του ψευδωνύμου χωρίς την ρητή συναίνεση του ατόμου που μπορεί να επηρεάζεται, η οποία θα πρέπει να δοθεί ξεχωριστά.

Όλες οι συνελεγείσες πληροφορίες προστατεύονται μέσω τεχνικών μέσων, ενώ παράλληλα διαθέτουμε διαδικασίες ασφάλειας και συστήματα σε σχέση με τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση των δεδομένων. Οι εταίροι μας έχουν δεσμευθεί να διαχειρίζονται τις πληροφορίες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις μας για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα.

Μπορείτε να αποτρέψετε την τοποθέτηση των cookies μέσω αντίστοιχης ρύθμισης στο software του εξυπηρετητή σας ("private mode" – μπορείτε να το βρείτε στις ρυθμίσεις των περισσότερων εξυπηρετητών). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να μην είστε σε θέση να κάνετε χρήση του συνόλου των λειτουργιών της ιστοσελίδας.

Περαιτέρω, μπορείτε να σβήσετε cookies τα οποία έχουν ήδη ρυθμιστεί (επίσης μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη εφαρμογή υπό τον τίτλο «Εφαρμογές» στον εξυπηρετητή σας).